Environmentálny manažment a bezpečnostný poradca

  Naši zamestnanci sú vyučení v odbore spracovania a recyklácie odpadov a taktiež majú potrebnú prax v tejto oblasti. Ponúkame Vám komplexné riešenie environmentálneho inžinierstva ako odosielateľovi odpadov, resp. pôvodcovi odpadov.

  Environmentálny manažment znamená riadenie procesu nakladania s odpadom cez jeho separovanie, skladovanie, prípravu na odvoz až po dovezenie odpadu na skládku odpadu. Environmentálny manažment zabezpečuje a riadi nakladanie s nebezpečnými odpadmi tak, aby pri ich prevoze, vykládke, nakládke a balení nedošlo k znečisteniu životného prostredia.

  Podľa zákona 56/2012 Z.z. každý (najmä podnikateľské subjekty), kto sa podieľa na preprave nebezpečných vecí balením, plnením, nakládkou, vykládkou alebo inou manipuláciou, pri ktorej by mohlo dôjsť k úniku nebezpečných vecí, alebo k ohrozeniu života, alebo zdravia ľudí, alebo zvierat, poškodeniu majetku, alebo ohrozeniu životného prostredia, je povinný vymenovať jedného alebo viacerých bezpečnostných poradcov.

  Bezpečnostným poradcom môže byť zamestnanec spoločnosti, vedúci organizácie, alebo externá osoba schopná vykonávať služby bezpečnostného poradcu.

  Naši zamestnanci sú schopní vykonávať služby externého bezpečnostného poradcu v súlade s Dohodou ADR (Medzinárodná dohoda o preprave nebezpečných vecí) a zabezpečovať environmentálny manažment. Zároveň dôkladne poznajú legislatívne predpisy spojené s prepravou nebezpečných odpadov a spracovaním odpadov a majú bohaté skúsenosti s poskytovaním služieb externého bezpečnostného poradcu. Cena za služby bezpečnostného poradcu sa odvíja od veľkosti organizácie, množstva povinností a vzájomnej dohody

Služby externého bezpečnostného poradcu zahŕňajú:

 • vykonanie vstupného auditu plnenia dohody ADR a platnej legislatívy (zistenie skutočného stavu a návrh opatrení),
 • vypracovanie smernice pre zaobchádzanie s nebezpečnými vecami,
 • klasifikácia látok z hľadiska ADR,
 • školenie pre pracovníkov prichádzajúcich do styku s nebezpečným tovarom v zmysle Dohody ADR,
 • spracovanie správ o mimoriadnych udalostiach pri doprave a manipulácii s nebezpečným tovarom a závažných porušení predpisov,
 • vypracovanie povinnej ročnej správy pre vedenie podniku a orgánov verejnej správy.

Úlohy bezpečnostného poradcu:

 • hľadanie uľahčenia nakladania s nebezpečnými látkami pri dodržaní čo najvyššej bezpečnosti,
 • zaviesť postupy kontrolujúce dodržiavanie predpisov,
 • sledovať podnikové procesy pri nákupe dopravných prostriedkov, s ohľadom na osobitné požiadavky spojené s prepravou nebezpečných vecí,
 • zaviesť postupy na kontrolu vybavenia používaného v súvislosti s dopravou, nakládkou, alebo vykládkou nebezpečných vecí,
 • vhodné školenie pracovníkov organizácie,
 • zavedenie primeraných havarijných postupov v prípade akejkoľvek nehody,
 • skúmanie a príprava správy o vážnych nehodách,
 • zavádzanie primeraných opatrení s cieľom vyhnúť sa opakovaniu nehôd,
 • brať ohľad na právne predpisy a osobitné požiadavky spojené s prepravou nebezpečných vecí pri výbere a použití subdodávateľov alebo tretích strán,
 • zavádzanie overovacích postupov na kontrolu dodržiavania predpísaných ustanovení.

Všetko, čo potrebujete