Nebezpečný odpad

     Za nebezpečný odpad považujeme odpad, ktorý vykazuje aspoň jednu z nebezpečných vlastností: toxicitu, infekčnosť, dráždivosť, výbušnosť, horľavosť, chemické vlastnosti, karcinogénnosť a pod. K týmto odpadom patria najmä odpady produkované niektorými priemyselnými odvetviami. Spoločnosť Redline's zabezpečí odvoz nebezpečného odpadu a jeho zneškodnenie alebo zhodnotenie. Objednajte si kontajnery na zber nebezpečného odpadu u nás a zbavíme Vás povinností, ktoré súvisia s jeho odvozom a zneškodnením/zhodnotením.

     V rámci nasledujúcich miest zastrešujeme prenájom kontajnerov a odvoz nebezpečného odpadu: Košice, Trebišov, Michalovce, Vranov n. Topľou, Prešov, Humenné, Snina,Medzilaborce.

 Zneškodňovanie azbestu

Po rekonštrukcii domu alebo výmene strechy z eternitu, resp. materiálov s obsahom azbestu, je nutné jeho zneškodnenie, ktoré je možné realizovať iba na skládke nebezpečného odpadu. Manipulovať s eternitom (azbestom) smie iba spoločnosť na to spôsobilá. Redline's má oprávnenie ADR potrebné na prepravu nebezpečných odpadov.

Ostatný odpad

   Spoločnosť RedLine's, s.r.o. sa zameriava na prenájom kontajnerov na ostatný nie nebezpečný odpad, stavebný odpad a ich odvoz. Separovaný stavebný odpad - čistá stavebná suť, je odvezený na spracovanie - zhodnotenie, kde sa oddelí inertný stavebný odpad, ktorý je následne recyklovaný.

   Ide o skupinu odpadov, ktorá podľa katalógu odpadov patrí do skupiny 17: Stavebné odpady a odpady z demolácií. Stavebný odpad vzniká najmä pri oprave, či demolácii domov a budov, ale aj pri ich výstavbe. Prípadom, kedy vzniká stavebný odpad sú zväčša aj realizácie prístavieb, prístreškov, či prestavby bytových jadier. Stavebný odpad, pokiaľ je inertným odpadom, sa dá recyklovať, drviť a opäť použiť v stavebnom procese na výrobu betónu, alebo na sanačné, rekonštrukčné a zásypové práce.

   Medzi najrozšírenejšie druhy produkovaného stavebného odpadu patrí:
1. Betón - ktorý vzniká pri údržbách a demoláciách betónových stavieb alebo betónových častí stavieb. Patrí do skupiny inertných odpadov a je bez obsahu nebezpečných látok.
2. Tehly - tento odpad vzniká pri údržbách a demoláciách rôznych murovaných stavieb. Je spravidla z pálenej hliny (ílu), ale môže ísť aj o surovú hlinu, tzv. „nabíjania“, resp. o tehly zo surovej, nepálenej hliny. Takisto sem možno zaradiť škridlice z pálenej hliny a obdobné výrobky. Tento odpad patrí do skupiny inertných odpadov a je bez obsahu nebezpečných látok.
3. Obkladačky dlaždice a keramika - ide o odpad vznikajúci najmä pri rekonštrukciách či demoláciách kúpeľní, podláh, krbov, obložení stien a múrov a podobne. Sú to materiály spravidla na báze porcelánu, iných špeciálne spracovaných ílov, či cementu. Tiež patrí do skupiny inertných odpadov a je bez obsahu nebezpečných látok.

 

 Redlines - Odvoz odpadu Redlines - Odvoz odpadu

Všetko, čo potrebujete